Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne
Regulamin konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą wszyscy fotografujący.

2. Opłata za uczestnictwo wynosi 20 złotych (7 $, 5 Euro) i należy ją przesłać na adres Organizatora:

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, 10-538 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 3

lub na konto bankowe BOŚ S.A. 67 1540 1072 2001 5000 3766 0002
z dopiskiem "Mistrzostwa fotograficzne"

3. Wpłaty uczestników konkursu będą przeznaczone na obsługę konkursu.

4. Każdy  autor  może  nadesłać  maksymalnie  6 prac, przy czym ich tematyka nie musi
być identyczna.

5. Kategorie tematyczne prac:
a) Każdy człowiek /kategoria wspólna dla tematów: portret, reportaż, akt, ludzie/
b) Mała i wielka architektura
c) Cała natura /kategoria wspólna dla tematów: pejzaż, fauna, flora/

6. Technika wykonania: papier fotograficzny bądź papier do drukarek do wydruków
fotograficznych. Zdjęcia na innych nośnikach nie zostaną dopuszczone do konkursu.

7. Format zdjęcia nie może być mniejszy niż 20 x 20 cm i nie większy niż 80 x 80 cm.

8. Prace nagrodzone i wyróżnione nie będą zwracane. Pozostałe będzie można odebrać
osobiście w siedzibie Organizatora do 15 stycznia 2011 roku.
Po tym terminie prace zostaną zarchiwizowane.

9. Każde zdjęcie powinno zawierać na odwrocie:
a) godło składające się z jednego wyrazu oraz czterech cyfr arabskich (np. FOTO1212)
b) nazwę kategorii
c) ewentualnie tytuł / datę

10. Do prac powinna być dołączona karta zgłoszeniowa zawierająca:
a) godło autora
b) nazwę kategorii
c) spis prac

11. Do prac powinna również być dołączona zaklejona koperta oznaczona tym samym
     godłem zawierająca:
a) ankietę personalną
b) godło autora
c) imię i nazwisko
d) adres zamieszkania bądź adres korespondencyjny
e) numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym)
    ewentualnie adres e-mail
f) własnoręczny podpis

12. Prace wcześniej nagrodzone w innych konkursach fotograficznych nie zostaną
dopuszczone do Mistrzostw.

13. Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 15 listopada 2010 roku (liczy się data
      stempla pocztowego) pocztą zwykłą na adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3,
10-538 Olsztyn
Poland
z dopiskiem: "Mistrzostwa fotograficzne"
lub składać osobiście w siedzibie Organizatora.

14. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie
prac w czasie transportu.

15. Prace uszkodzone nie będą dopuszczone do konkursu. Dlatego też uczestnik
odpowiada za ich odpowiednie zabezpieczenie.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac bez prawa
do honorarium autorskiego.

17. Prace będą kwalifikowane i oceniane przez Jury w składzie:
    
- Izabela Jaroszewska (Dyrektor Europejskiej Akademii Fotografii)
- Mieczyslaw Wieliczko (znany fotograf pejzażu)
- Janusz Kobyliński (wykładowca w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi)
- Marek Marcinkowski (Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie)
- Paweł Staszak (fotograf, koordynator Fotomotif Festival).

18. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej,
która rozpocznie się 11 grudnia 2010, w dniu rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród.

19. Oficjalnym patronem prasowym branży fotograficznej Mistrzostw jest
miesięcznik "FOTO".

20. Informacje o werdykcie Jury zostaną podane w miesięczniku "Foto", "Gazecie
Olsztyńskiej", w innych czasopismach branżowych oraz w mediach związanych
z konkursem przez patronat prasowy.

21. NAGRODY
W każdej kategorii zostaną przyznane specjalnie zaprojektowane statuetki
oraz nagrody rzeczowe:

I miejsce - Złote Szkło
II miejsce - Srebrne Szkło
III miejsce - Brązowe Szkło      

a także wyróżnienia

22. Laureat nagrody zobowiązany jest jako podatnik wpłacić organizatorowi kwotę
należnego zryczałtowanego podatku w wysokości 10% przed udostępnieniem 
wygranej. Podatek przekazywany jest do Skarbu Państwa (ustawa z dnia z 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). UWAGA! Dotyczy to tylko
nagród rzeczowych powyżej 760 złotych (zwolnienie przedmiotowe zawarte 
w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Nagrody objęte opodatkowaniem to: GRAND PRIX oraz  I Miejsce w kategorii "Każdy Człowiek”.

23. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych fotografii otrzymają dyplomy uczestnictwa.

24. Werdykt Jury jest nieodwołalny.

25. Nadesłanie prac i wypełnienie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z uznaniem
      niniejszego Regulaminu.

26. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora konkursu.
człowiek - architektura - natura
człowiek - architektura - natura
Ankieta personalna   /pdf/                        Karta zgłoszenia   /pdf/

Ankieta personalna   /pdf/                        Karta zgłoszenia   /pdf/
Ważne daty:

15 listopada 2010 - zakończenie przyjmowania prac
29 listopada 2010 - obrady jury
30 listopada 2010 - publikacja wyników obrad jury  na stronie OMF
11 grudnia 2010   - gala rozdania nagród i wystawa pokonkursowa
15 stycznia 2011 - zakończenie wydawania prac nie nagrodzonych i nie wyróżnionych


Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne
Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne
strona główna                 regulamin 2010                 nagrody 2010                 wyniki konkursu 2010
edycja 2010