Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne
Regulamin konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą wszyscy fotografujący.

2. Opłata za uczestnictwo wynosi 25 złotych (9 $, 7 Euro) i należy ją uiścić w kasie MOK
    (w siedzibie organizatora) bądź przelewem na konto Organizatora:

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, 10-538 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 3

lub na konto bankowe BOŚ S.A. 67 1540 1072 2001 5000 3766 0002
z dopiskiem "Mistrzostwa fotograficzne"

3. Wpłaty uczestników konkursu będą przeznaczone na obsługę konkursu.

4. Każdy  autor  może  nadesłać  maksymalnie  6 prac, przy czym ich tematyka nie musi
być identyczna.

5. Kategorie tematyczne prac:
a) Każdy człowiek /kategoria wspólna dla tematów: portret, reportaż, akt, ludzie/
b) Mała i wielka architektura
c) Cała natura /kategoria wspólna dla tematów: pejzaż, fauna, flora/

6. Technika wykonania: papier fotograficzny bądź papier do drukarek do wydruków
fotograficznych. Zdjęcia na innych nośnikach nie zostaną dopuszczone do konkursu.

7. Format zdjęcia nie może być mniejszy niż 20 x 20 cm i nie większy niż 80 x 80 cm.

8. Prace nadsyłane na konkurs będą zwracane od 20 lutego 2013 do 15 marca 2013.
ZWROTOWI PODLEGAJĄ JEDYNIE PRACE NIENAGRODZONE.
(Przy czym prace zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej również uznajemy za nagrodzone)

9. Każde zdjęcie powinno zawierać na odwrocie:
a) godło składające się z jednego wyrazu oraz czterech cyfr arabskich (np. FOTO1212)
b) nazwę kategorii
c) ewentualnie tytuł / datę

INFORMACJE WINNY BYĆ NAPISANE FLAMASTREM LUB DŁUGOPISEM PISMEM DRUKOWANYM (prace opisane w sposób nieczytelny nie zostaną dopuszczone do konkursu)

10. Do prac powinna być dołączona karta zgłoszeniowa zawierająca:
a) godło autora
b) nazwę kategorii
c) spis prac

KARTA ZGŁOSZENIOWA DOSTĘPNA JEST DO POBRANIA NA OFICJALNEJ STRONIE KONKURSU.
INFORMACJE PRZEKAZANE W INNEJ FORMIE NIŻ OFICJALNA KARTA ZGŁOSZENIOWA DYSKWALIFIKUJĄ PRACE.
Karta zgłoszenia   /pdf/

11. Do prac powinna również być dołączona zaklejona koperta oznaczona tym samym
      godłem zawierająca  ankietę personalną uzupełnioną o:
a) godło autora
b) imię i nazwisko
c) adres zamieszkania bądź adres korespondencyjny
d) numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym)
    ewentualnie adres e-mail
e) własnoręczny podpis

ANKIETA PERSONALNA POWINNA BYĆ WYPEŁNIONA CZYTELNIE NA DRUKU MOŻLIWYM DO POBRANIA Z OFICJALNEJ STRONY KONKURSU. INNA FORMA ANKIETY, NIECZYTELNOŚĆ, BĄDŹ NIEKOMPLETNOŚĆ DYSKWALIFIKUJE PRACE.
Ankieta personalna   /pdf/

ZŁOŻENIE PODPISU NA ANKIECIE PERSONALNEJ JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

12. Prace wcześniej nagrodzone w innych konkursach fotograficznych nie zostaną
dopuszczone do Mistrzostw.

13. Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 15 stycznia 2013 roku (liczy się data
      stempla pocztowego) pocztą zwykłą na adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3,
10-538 Olsztyn
z dopiskiem: "Mistrzostwa fotograficzne"

lub składać osobiście w siedzibie Organizatora.

PRZESYŁKI POLECONE NIE BĘDĄ ODBIERANE

14. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie
prac w czasie transportu.

15. Prace uszkodzone nie będą dopuszczone do konkursu. Dlatego też uczestnik
odpowiada za ich odpowiednie zabezpieczenie.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac bez prawa
do honorarium autorskiego w celach promocyjnych OTWARTYCH MISTRZOSTW
FOTOGRAFICZNYCH.

17. Prace będą kwalifikowane i oceniane przez Jury w składzie:
    
- Mieczyslaw Wieliczko (znany fotograf pejzażu)
- Janusz Kobyliński (wykładowca UMCS w Lublinie)
- Marek Marcinkowski (Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie)
- Paweł Staszak (fotograf, Redaktor Prowadzący Miesięcznika FOTO).

18. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej,
w dniu rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród (luty 2013)

19. Oficjalnym patronem prasowym branży fotograficznej Mistrzostw jest
miesięcznik "FOTO".

20. Informacje o werdykcie Jury zostaną podane w miesięczniku "Foto", "Gazecie
Olsztyńskiej", w innych czasopismach branżowych oraz w mediach związanych
z konkursem przez patronat prasowy.

21. NAGRODY
W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz specjalnie zaprojektowane
statuetki:

I miejsce - Złote Szkło
II miejsce - Srebrne Szkło
III miejsce - Brązowe Szkło      

Ponadto przyznana zostanie nagroda specjalna im Ryszarda Czerwińskiego ufundowana
przez Prezydenta Miasta Olsztyn - Pana Piotra Grzymowicza, o wartości 3 000 PLN,
a także wyróżnienia.

22. Laureat nagrody zobowiązany jest jako podatnik wpłacić organizatorowi kwotę
należnego zryczałtowanego podatku w wysokości 10% przed udostępnieniem 
wygranej. Podatek przekazywany jest do Skarbu Państwa (ustawa z dnia z 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
UWAGA! Dotyczy to tylko nagród rzeczowych powyżej 760 złotych (zwolnienie
przedmiotowe zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych).

23. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych fotografii otrzymają dyplomy uczestnictwa.

24. Werdykt Jury jest nieodwołalny.

25. Nadesłanie prac i wypełnienie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z uznaniem
      niniejszego Regulaminu.

26. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora konkursu.
człowiek - architektura - natura
człowiek - architektura - natura
Ankieta personalna   /pdf/                        Karta zgłoszenia   /pdf/

Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne
Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne
strona główna                 regulamin 2012                nagrody 2012                 wyniki konkursu 2012
edycja 2012
Ankieta personalna   /pdf/                        Karta zgłoszenia   /pdf/