Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne
Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne
Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne
człowiek - architektura - natura
człowiek - architektura - natura
edycja 2014

REGULAMIN JUBILEUSZOWEJ, 10 EDYCJI
OTWARTYCH MISTRZOSTW FOTOGRAFICZNYCH 2014


1.  Organizatorem OMF jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3,
     10-538 Olsztyn.

2.  10 edycja OMF objęta jest honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna Pana Piotra Grzymowicza.

3.  Patronami medialnymi OMF są: Gazeta Olsztyńska, Polskie Radio Olsztyn, TVP Olsztyn, Foto-konkursy.info, Camera.pl, konkurs fotograficzny.info.


ZAŁOŻENIA KONKURSU I OPŁATA ORGANIZACYJNA

4.  Konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą wszyscy fotografujący.

5.  Kategorie tematyczne prac:
a)  człowiek (kategoria wspólna dla tematów: portret, reportaż, akt, ludzie)
b)  architektura
c)  natura (kategoria wspólna dla tematów: pejzaż, fauna, flora)

6.  Opłata za uczestnictwo wynosi 25 złotych i należy ją uiścić w kasie MOK(w siedzibie organizatora) bądź przelewem na konto Organizatora:
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, 10-538 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 3
konto bankowe BOŚ S.A. 67 1540 1072 2001 5000 3766 0002
z dopiskiem "OMF 2014"

7.  Wpłaty uczestników konkursu będą przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych.


WARUNKI ZGŁASZANIA PRAC

8.  Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 6 prac na dowolny temat odpowiadający kategoriom podanym w pkt 5 niniejszego Regulaminu.

9.  Technika wykonania prac: papier fotograficzny bądź papier do drukarek do wydruków fotograficznych. Zdjęcia na innych nośnikach nie zostaną dopuszczone do konkursu.

10. Format wydruku nie może być mniejszy niż 20 x 20 cm i nie większy niż 70 x 100cm.

11. Każde zdjęcie powinno zawierać na odwrocie opis:
a)  godło składające się z jednego wyrazu oraz czterech cyfr arabskich (np. FOTO1212)
b)  nazwę kategorii
c)  ewentualnie tytuł / datę
Opis powinien być wykonany flamastrem lub długopisem nieścieralnym pismem drukowanym. Opis wykonany nieczytelnie, rozmazany bądź przebijający na fotografię wykluczy prace z oceny Jury.

12. Warunki wykorzystania prac określone są w pkt 30 niniejszego Regulaminu.

13. Do prac powinna być dołączona wypełniona i podpisana karta zgłoszeniowa. Karta zgłoszeniowa dostępna jest do pobrania na stronie konkursu.

14. Do prac powinna być dołączona wypełniona i podpisana ankieta personalna. Ankieta personalna dostępna jest do pobrania na stronie konkursu.

15. Kompletna przesyłka zawierająca zgłoszenie do konkursu powinna zawierać:
a)  Wydruki prac zgodne z powyższymi wymogami opisane na odwrocie.
b)  Wypełnioną i podpisaną kartę zgloszenia /pdf/.
c)  Wypełnioną i podpisaną ankietę personalną /pdf/.
d)  Potwierdzenie wpłaty opłaty organizacyjnej.

16. Zgłoszenie prac zgodne z powyższymi zasadami wraz z podpisem karty zgłoszeniowej i ankiety personalnej równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.


KALENDARIUM I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

17. Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 30.09.2014 roku (do godziny 23:59:59, liczy się data stempla pocztowego) pocztą zwykłą lub kurierską na adres:
        Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 3
10-538 Olsztyn
z dopiskiem: "OMF 2014"
lub składać osobiście w siedzibie Organizatora.

18. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie prac lub ich zaginięcie w czasie przesyłki.

19. Prace uszkodzone nie będą dopuszczone do konkursu. Dlatego też uczestnik odpowiada za ich odpowiednie zabezpieczenie.


JURY

20. Prace będą kwalifikowane i oceniane przez Jury w składzie: Tadeusz Budziński, Krzysztof Gierałtowski, Marek Marcinkowski, Paweł Staszak, Wojciech Wieteska..

21. Spośród zwycięskich prac Jury przyzna:
a)  Grand Prix 10 Edycji Otwartych Mistrzostw Fotograficznych - nagrodę specjalna imienia Ryszarda Czerwińskiego ufundowaną przez Prezydenta Miasta Olsztyna,
b)  w każdej z kategorii I, II i III miejsce,
c)  wyróżnienia kwalifikujące prace do udziału w wystawie pokonkursowej.

22. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.

23. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora w dn.6.11.2014

24. Informacje o werdykcie Jury zostaną podane na łamach patronów  medialnych konkursu, w czasopismach i portalach branży fotograficznej, w mediach związanych z konkursem przez patronat prasowy oraz na stronach internetowych konkursu: www.omf.mok.olsztyn.pl i https://www.facebook.com/OtwarteMistrzostwaFotograficzne

25. Werdykt Jury jest ostateczny i prawnie wiążący dla wszystkich uczestników Konkursu. Organizator dopuszcza zmianę wyników konkursu i odebranie nagród w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu przez laureata.

NAGRODY

26. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz specjalnie zaprojektowane statuetki za:
a)  Grand Prix 10 Edycji Otwartych Mistrzostw Fotograficznych - nagroda specjalna imienia Ryszarda Czerwińskiego ufundowana przez Prezydenta Miasta Olsztyna, Pana Piotra Grzymowicza
b)  I miejsce - Złote Szkło
c)  II miejsce - Srebrne Szkło
d)  III miejsce - Brązowe Szkło
Laureaci i  autorzy wyróżnionych fotografii otrzymają dyplomy.

27. Laureat nagrody zobowiązany jest jako podatnik wpłacić organizatorowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku w wysokości 10% przed udostępnieniem wygranej. Podatek przekazywany jest do Skarbu
Państwa (ustawa z dnia z 26 lipca1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
UWAGA! Dotyczy to tylko nagród rzeczowych powyżej 760 złotych (zwolnienie przedmiotowe zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

28. Prace nadsyłane na konkurs będą zwracane od 10.12.2014 do 01.03.2015. Zwrotowi podlegają jedynie prace nienagrodzone, przy czym wyróżnione prace zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej również uznaje się za nagrodzone. Obowiązuje odbiór osobisty prac.

29. Uczestnik konkursu poprzez nadesłanie prac, wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej i ankiety personalnej oświadcza, że:

a)  przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie, opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję

b)  fotografie zgłaszane na konkurs nie naruszają prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych,

c)  udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora i patronów medialnych konkursu, w czasopismach i portalach branży fotograficznej, w mediach związanych z konkursem przez patronat prasowy oraz na stronach internetowych www.omf.mok.olsztyn.pl i www.facebook.com/omf2013 na potrzeby realizacji i promocji konkursu, w tym wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką w tym do produkcji kalendarza oraz wystawy fotograficznej prezentujących zdjęcia nagrodzone w OMF,

d)  zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa powyżej ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.

30. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronach internetowych www.omf.mok.olsztyn.pl i https://www.facebook.com/OtwarteMistrzostwaFotograficzne co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

31. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, w tym członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych, adresu, adresu e-mail, nr telefonu która uniemożliwia odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

33. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.

34. Ostateczna interpretacja regulaminu w przypadku sporu należy do Jury.

ankieta personalna /pdf/                   karta zgloszenia /pdf/    

strona główna                      wyniki konkursu                    regulamin konkursu  /doc/  /pdf/                   zdjęcia z finału