edycja 2009
Ankieta personalna   /pdf/                   Karta zgłoszenia   /pdf/
Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne
Regulamin konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą wszyscy fotografujący.

2. Opłata za uczestnictwo wynosi 20 złotych (7 $, 5 Euro) i należy ją przesłać na adres Organizatora:

              Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, 10-538 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 3

              lub na konto bankowe BOŚ S.A. 67 1540 1072 2001 5000 3766 0002
              z dopiskiem "Mistrzostwa fotograficzne"

3. Wpłaty uczestników konkursu będą przeznaczone na obsługę konkursu.

4. Każdy  autor  może  nadesłać  maksymalnie  6 prac, przy czym ich tematyka nie musi
    być identyczna.

5. Kategorie tematyczne prac:
    a) Człowiek /kategoria wspólna dla tematów: portret, reportaż, akt, ludzie/
    b) Architektura
    c) Natura /kategoria wspólna dla tematów: pejzaż, fauna, flora/

6. Technika wykonania: papier fotograficzny bądź papier do drukarek do wydruków
    fotograficznych. Zdjęcia na innych nośnikach nie zostaną
    dopuszczone do konkursu.

7. Format zdjęcia nie może być mniejszy niż 20 x 25 cm i nie większy niż 60 x 80 cm.

8. Prace nagrodzone i wyróżnione nie będą zwracane. Pozostałe będzie można odebrać
    osobiście w siedzibie Organizatora do 15 stycznia 2010 roku.
    Po tym terminie prace zostaną zarchiwizowane.

9. Każde zdjęcie powinno zawierać na odwrocie:
      a) godło składające się z jednego wyrazu oraz czterech cyfr arabskich
      b) nazwę kategorii
      c) tytuł / datę

10. Do prac powinna być dołączona karta zgłoszeniowa zawierająca:
     a) godło autora
     b) nazwę kategorii
     c) spis prac

11. Do prac powinna również być dołączona zaklejona koperta oznaczona tym samym
     godłem zawierająca:
     a) ankietę personalną
     b) godło autora
     c) imię i nazwisko
     d) adres zamieszkania bądź adres korespondencyjny
     e) numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym)
         ewentualnie adres e-mail
     f) własnoręczny podpis

12. Prace wcześniej nagrodzone w innych konkursach fotograficznych nie zostaną
      dopuszczone do Mistrzostw.

13. Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 15 listopada 2009 roku (liczy się data
      stempla pocztowego) pocztą zwykłą na adres:

        Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3,
        10-538 Olsztyn
        Poland
        z dopiskiem: "Mistrzostwa fotograficzne" lub składać osobiście w siedzibie
        Organizatora.

14. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac w czasie transportu.

15. Prace uszkodzone nie będą dopuszczone do konkursu. Dlatego też uczestnik
      odpowiada za ich odpowiednie zabezpieczenie.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac bez prawa
      do honorarium autorskiego.

17. Prace będą kwalifikowane i oceniane przez Jury w składzie:
      Igor Omulecki
      Ryszard Czerwiński
      Paweł Staszak
      Marek Marcinkowski

18. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej,
     która rozpocznie się 5 grudnia 2009, w dniu rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia
     nagród

19. Oficjalnym patronem prasowym branży fotograficznej Mistrzostw jest
      miesięcznik "FOTO".

20. Informacje o werdykcie Jury zostaną podane w miesięczniku "Foto", "Gazecie
      Olsztyńskiej", w innych czasopismach branżowych oraz w mediach związanych
      z konkursem przez patronat prasowy.

21. NAGRODY
     W każdej kategorii zostaną przyznane specjalnie zaprojektowane statuetki
      oraz nagrody rzeczowe:

      I miejsce – Złote Szkło
      II miejsce – Srebrne Szkło
      III miejsce – Brązowe Szkło      

      a także wyróżnienia

22. Laureat nagrody zobowiązany jest jako podatnik wpłacić organizatorowi kwotę
      należnego zryczałtowanego podatku w wysokości 10% przed udostępnieniem 
      wygranej. Podatek przekazywany jest do Skarbu Państwa (ustawa z dnia z 26 lipca
      1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). UWAGA! Dotyczy to tylko
      nagród rzeczowych powyżej 760 złotych (zwolnienie przedmiotowe zawarte 
      w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
      Nagrody objęte opodatkowaniem to:
      GRAND PRIX, I Miejsce w kategorii "Człowiek", I Miejsce w kategorii "Architektura".

23. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych fotografii otrzymają dyplomy uczestnictwa.

24. Werdykt Jury jest nieodwołalny.

25. Nadesłanie prac i wypełnienie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z uznaniem
      niniejszego Regulaminu.

26. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora konkursu.


człowiek - architektura - natura
człowiek - architektura - natura
regulamin                           nagrody                          wyniki konkursu
Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne
Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne